Galleri sigma - Växjö - Medlemsskap

Medlemsskap

Allmänt
§ 1. Föreningen ska ha till uppgift att genom anordnande av av utställningar och andra aktiviteter främja konstintresset hos konstklubbarnas medlemmar och allmänheten samt utgöra en förbindelselänk mellan konstnärer och anslutna klubbar.

Medlemsskap

§ 2. Medlemsskap kan vinnas av konstklubbar inom växjö kommun styrelsen äger dock rätt att bevilja medlemsskap åt annan konstklubb varje medlemsklubb bör också vara beredd att vara värd för någon utställning då och då detta innebär bl a att man tar över den ordinarie gallerivärdinnans roll då vi har lördagsöppet eftersom de fasta kostnaderna för galleriet till största delen finansieras genom försåld konst, så ser vi det som naturligt att medlemsklubbarna köper en del konstverk från oss om du är intresserad av att veta mer så kontakta någon i styrelsen. 

Arrangemang
Galleriet brukar varje påsk arrangera en omtyckt konstresa till Skåne den årligen återkommande julfesten utgör också ett trevligt inslag i vardagen i sedvanlig ordning håller galleri Sigma sitt årsmöte i början på det nya året.

Årsmötesprotokoll
Stadgar för galleri Sigma föreningen Växjö Konstkubbars Galleri Sigma har beslutat om följande stadgar för sin verksamhet: 

Representantskap
§ 3. En representant från varje ansluten konstklubb bildar föreningens representantskap representantskapet är beslutsfört om minst hälften av medlemmarna är närvarande vid lika röstetal har ordföranden för sammanträdet utslagsröst representantskapet sammanträder på kallelse av styrelsen minst en gång om året utöver årsmötet och beslutar i alla ärenden av större ekonomisk betydelse.

Styrelse
§ 4. Representantskapet utser vid årsmöte en styrelse, som handhar föreningens verksamhet styrelsen består av fem ledamöten orförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, samt en ledamot utan funktion därjämte utses två suppleanter, som kallas tillstyrelsens sammanträden minst två av styrelsens ledamöter ska hämtas från representantskapetstyrelsen sammanträder minst en gång i månaden under tiden september - april arvorde utgår inte till styrelsen föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig.

Revisorer
§ 5. Styrelsen ska varje år år avge en förvaltningsberättelse galleriets räkenskaper ska sammanföras i bikslut per den 31 december varje år två revisorer utses att granska föreningens verksamhet och räkenskaper därjämte utses en revisorssuppleant revisionen ska vara avslutad före den 15:e februari varje år. 

Utställningsversamheten
§ 6. Regler för utställningsverksamheten fastställs av representantskapet utställningsverksamheten planeras dels av en utställningskomitté bestående av minst tre ledmöter, dels av en grafikhörnekommitté bestående av minst två ledamöter, valda för kommande verksamhetsår verksamheten fastställs i samråd med styrelsen.


§ 7. övriga kommittéer utöver de i § 6 nämnda kommittéerna, som väljs vid årsmötet, utser styrelsen erforderligt antal arbetsgrupper med det antal ledamöter, som befinnes av behovet påkallat.

Årsmöte
§ 8 Årsmöte med representantskapet hålls senast den 15 mars varje år varje representant äger härvid en röst kallelse till årsmöte ska ske skriftligt minst 14 dagar före årsmötet vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 
 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 • upprättande av röstlängd
 • fråga om stadgeenlig kallelse till årsmötet skett
 • föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelser
 • fråga om fastställande av balansräkning
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • bestämmande av utställningsregler
 • styrelsens förslag till versamhet i den mån sådant föreligger
 • val av ordförande i styrelsen för kommand verksamhetsår
 • val av två ledamöter i styrelsen för två verksamhetsår
 • val av två suppleanter
 • val av två revisorer jämte en suppleant
 • val av utställningskommitté för kommande verksamhetsår
 • val av grafikhörnekommitté för kommande verksamhetsår
 • val av valberedning på tre personer för kommande verksamhetsår
 • övriga ärenden Kommande utställning

Annonser

Sidan uppdaterad på 0.77 sekunder
918,704 unika besök